Translate

Saturday, October 21, 2017

നാറിയവന്റെ പേരുകൂടി നാവിലേറ്റരുതേ, നാവും നാറും !

നാറിയവന്റെ പേരുകൂടി നാവിലേറ്റരുതേ, നാവും നാറും !

കാലത്തികവിങ്കൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെപോല, ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു മെത്രാനെ മാത്രമേ ഇന്ന് മലങ്കരയ്ക്കു കാണാനാവൂ , അദ്ദേഹമാണ് ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം ! മാതാഅമൃതാനന്ദമായിയുടെ 64 ആം  പിറന്നാളാഘോഷത്തിനു പാവം മെത്രാൻ അമൃതാനന്ദന്താശ്രമത്തിൽ പോയത് അങ്ങമേരിക്കയിൽ ഒരു ''വാകീറിപാസ്റ്റർക്കു'' സുഖിച്ചില്ല പോലും ! ദാണ്ടെ മീഡിയയിൽകൂടി പാസ്റ്റർ മെത്രാച്ചനെ തെറിവിളിക്കുന്നു! കലികാലവൈഭവം! ആ നാറിയവന്റെ പേരുകൂടി നാവിലേറ്റരുതേ, നാവും നാറും !

സാത്താനാൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പാസ്റ്റർമോനെ, നിനക്കെന്നാത്തിന്റെ കേടാ..? ''ശത്രുവിനെസ്നേഹിക്കാൻ'' ക്രിസ്തു കല്പിച്ചതു നാളിതുവരെ നിനക്ക് ബോധിച്ചില്ല!; പോകട്ടെ ,''അയക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ'' നിനക്കാവുമോ?  പെന്തക്കോസ്‌കാരൻ  പെന്തക്കോസിനെ [സഹോദരനെ] സ്നേഹിച്ചാലതു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാവില്ല കുട്ടാ ! ''അൺ കണ്ടീഷണൽ ലവ് ഫോർ യുവർ കോ ബീയിങ് '' അതാണ് ക്രിസ്തീയത! ''നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കൂ''..നീ ഇത്രയ്‌ക്കൊരു ചെറ്റയായിട്ടും നിനക്ക് മുടിഞ്ഞ സ്നേഹമല്ലേ നിന്നോട് ? അതുപോലെ അവനെയും സ്നേഹിക്കൂ എന്നാണു കുഞ്ഞേ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ധ്വനി ! എന്റെ പോഴൻ പാസ്റ്റർമോനെ , നിനക്കു ക്രിസ്തുവിനെയും, അവൻ ലോകത്തിനു കാണിച്ചുകൊടുത്ത ''സ്നേഹമെന്ന ചങ്ങലയെയും'' കുറിച്ച് ഒരു പുട്ടും അറിയില്ല എന്നതാണ് നിന്റെ ഈ വാ നാറി കാസർത്തുകൊണ്ടു ലോകം മനസിലാക്കിയത് ! കഷ്ടം!  നീ ജനിക്കാതെയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു!?  

''അറിവിനെ അറിയാനൊരറിവ് വേണം'' ! കുഞ്ഞേ ,നിനക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അറിയണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഇന്നത്തെയീ "ആത്മീകാന്ധത" മാറിയേ തീരു ..ഒരു പോംവഴിയെയുള്ളൂ..  ''വേദത്തിൽ ചേരുന്നെന്നും'' പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിന്റെ ഏതോ ഒരപ്പച്ചൻ //വല്യപ്പച്ചൻ ക്രിസ്താനിയായില്ലേ ? അതിനു മുൻപ് അതിയാനൊരു വേദമുണ്ടായിരുന്നു! ഭാരതീയ വേദാന്തം ! 

''സവര്ണരെ ഭയന്നന്നു സനാതനമതം വീട്ടീ 
സ്രേയസെന്തെന്നറിയാത്ത സഭയിലെത്താൻ, 
ഭാരതത്തിന് ഉപനിഷത്തുപേക്ഷിച്ചെൻ വല്യപ്പച്ചൻ  
തലമുറയ്ക്കാത്മജ്ഞാന ദാഹമില്ലാതായ്!

മുലക്കരം കൊടുക്കുവാൻ പിശുക്കനെന് മുത്തച്ഛന്റെ 
മടി കാരണം ആ മനം മതം വെറുത്തു;
പിടിച്ചിട്ടഴിക്കും ജമ്പർ, അതു ഭയന്നെൻ മുത്തശ്ശി 
മതം മാറി പാതിരിതൻ വഴിക്കു വന്നു!"

അങ്ങിനാ കുഞ്ഞേ നമ്മളീക്കഞ്ഞികളായത്  ! നമ്മുടെ യഹോവ ""ഞാൻ ഒഴികെ അന്യദൈവങ്ങൾ നിനക്കു ഉണ്ടാകരുത്'' എന്ന് നമ്മോടു കല്പിച്ചപ്പോഴേ അതിയാന്റെ വെടിതീര്ന്നി! ബി ലോജിക്കൽ ! ലോകത്തൊരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ടതിൽ ''നീയാരാ'' ''ഞാനാരാ'' എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കില്ലാതെപോയി ! അതിനു കാരണം കുരുടന്മാരായ നിന്നെപ്പോലെയുള്ള പാസ്റ്റർമോൻമാരും ളോഹയിട്ടു നെറികേടുകാണിക്കുന്ന ശപിക്കപ്പെട്ട പൗരോഹിത്യവുമാണ്! ആ   കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ നിൽക്കുന്ന ഒരു യുഗപ്രതിഭയാണ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം! ഓക്കേ! 

അയൽക്കാരിയെ അവളുടെ പിറന്നാളിന് ആശംസിക്കാൻ നൂറാംവയസിലും പോയി,അവളെ ആനന്ദഭരിതയാക്കിയ ആ പുണ്ണ്യമാനസനെ നിനക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാനാവില്ല ! കാരണം,

 "നന്മയിൽ നന്മയെ കാണാനുൾക്കണ്ണില്ല  
തിന്മയിൽ തിന്മയെ കണ്ടുമില്ല; 
നല്ലതെന്നായിരം ചിന്തകൾ കുറിയ 
കന്മഷ പാതയിൽ ഞാനലഞ്ഞു'' !

എന്നത് തന്നെ ..ആത്മീകാന്ധത! നിന്റെയുള്ക്കണ്ണു തുറക്കാൻ ''ഭഗവത്ഗീത'' നിന്നെ സഹായിക്കട്ടെ; ഭാരതത്തിന്റെ വേദാന്തരഹസ്യങ്ങൾ അവയുടെ ഉൾക്കരുത്ത് ലോകത്തിനു പകരുന്ന ''ഉപനിഷത്തുകൾ'' നിന്നെ സഹായിക്കട്ടെ !..എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്തു പറയാൻ? സൊ,,വേഗം കക്ഷത്തിലെ ബൈബിൾ ഒന്ന്  താഴെ വച്ചിട്ട് ഗീത പാടൂ.. അപ്പോൾ നിനക്ക് ക്രിസ്തീയതയും ക്രിസ്തുവും അന്ന്യം നിന്ന് പോകുകയില്ല? വേഗമാകട്ടെ ..ഐ ലവ് യു ..samuelkoodal

Friday, October 20, 2017

കോടനാട് നാല് കിലോമീറ്ററിനുള്ളില്‍ രണ്ട് കാഴ്ച ബംഗ്ലാവുകള്‍ ??
]n.kn tdm¡n sam: 9961217493


                                                                                                                                                                 
ae-Ifpw Ip¶p-Ifpw ]md-¡q-«-§fpw \ndª {]IrXnkpµ-c-amb s]cn-bmÀ Xoc-¯n-t\mSv tNÀ¶v ØnXn-sN-¿p¶ {]tZ-i-amWv tImS-\m-Sv. B\ ]cn-io-e\ tI{µ-t¯mSv tNÀ¶v h\y-ar-K-§Ä, hnhn-[-bn\w ]£n-IÄ, hyXy-kvX-bn\w ]m¼p-IÄ Ch-sb-sbÃmw ]cn-]m-en-¨n-cp¶ h\w-h-Ip-t¸m-^o-kn-t\mSv tNÀ¶v \ne-\n-¶n-cp¶ \sÃmcp ImgvN-_w-¥mhv Chn-sS-bp-­ണ്ടm-bn-cp-¶p. F¶m Ch-bpsS kwc-£Ww IqSp-X kpc-£n-X-am-¡p-hm³ F¶ t]cn tImS-\mSv Xs¶-bpÅ I{]n-¡mSv F¶ Øe-t¯¡v _Ô-s¸« A[n-Im-cn-IÄ amäp-I-bp-ണ്ടാ-bn. Ch At§m«p amän-b-tXmsS CXnsâ t]cv A`-bm-cWyw F¶m¡n. hf-sc-tbsd Sqdn-Ìp-Isf 365 Znh-khpw BIÀjn-¨n-cp¶ H¶m-bn-cp¶p ]­ണ്ടn-Xv. I{]n-¡m-Sn\v amän-b-tXmsS Gsd hnkvXrXnbpÅ Cu h\-¯n Ct¸mÄ Btdm Gtgm B\-IÄ, Ipsd ¾mhp-IÄ, Ie-am³, t]S-am³ Ch am{X-ambn  Ah-ti-jn-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv. t^mdtÌm^o-kn\v kao-]-¯m-bn-cp-¶-t¸mÄ ImgvN-_w-¥m-hn-ep-­m-bn-cp¶ B{^n-¡³ Ic-Sn, hnhn-[-bn\w Ipc-§p-IÄ, ]£n-IÄ Im«p-]q-¨-IÄ, ae-¼m¼v DÄs¸sSbpÅ D{K-hn-j-apÅ ]m¼p-IÄ Im«p-]q-¨-IÄ, Ch-sbm¶pw C¶v ]g-b- Ø-e¯pw A`-bm-cWy-¯nepw ImWm-\n-Ã. A`-bm-cWy-¯n kuIര്യം Ipd-hm-b-Xp-sIm­ണ്ട് Ahsb asä-hn-sSt¡m XXv¡m-e-t¯¡v amän-bn-cn-¡p-I-bmWv. F¶n«pw ChnSw kµÀin-¡m-s\-¯p¶ Sqdn-Ìp-I-tfmSpw \m«p-Im-tcmSpw h\w-h-Ip¸v ckoXv \evIn Ccp-]Xv cq] CuSm-¡p-¶Xv IjvS-am-sW¶v ]ecpw ]cm-Xn-s¸-Sp-¶-Xmbn Adn-bp-¶p. ]­ണ്ടv ImWm-\n-S-bmb ImgvN-I-fpsS HmÀ½ h¨mWv Sqdn-Ìp-Ifpw  kv¡qÄ, tImtfPv hnZymÀ°n, hnZymÀ°n\nIfpw A\y tZi-¡mcpw Chn-sS-sb-¯p-¶-Xv. Ch-scÃmw ImgvN- _w¥mhn h¶v H¶pw ImWm-\n-ÃmsX \ncm-i-cmbn aS-§p-I-bm-Wv.
F¶m A`-bm-cWy-¯nsâ \mep Intem-ao-ä-tdmfw C¸p-d-apÅ Ipdn-¨n-e-t¡mSv Ih-e-¡-Sp¯v t]meokv tÌj\v FXnÀh-i-¯pÅ skâv Bâ-Wokv ]Ån-bnse Ipªv ImgvN _w¥mhv ImWm-\n-S-bmb ]ecpw AXn-i-b-t¯msS CXn-s\-¸än hÀ®-\-IÄ \S-¯p-¶p. Sn¡täm aäp ^okp-Itfm H¶pw apS¡msX \ap¡o ]Ån ]d-¼nse ImgvN _w¥m-hn a\-Ên\v kt´m-jhpw IpfnÀ½bpw \evIp¶ ]eXpw ImWp-hm³ Ign-bpw.

BdSn \ofhpw AXn-s\m¯ s]m¡hpw H¯ ico-c-hp-apÅ Hcp shÅ-¡p-Xn-c-bmWv H¶v. IpXn-csb \ap¡v CS-bv¡nsS am{Xta ImWm³ Ign-bq. Fs´-¶m CXn\v CS-bv¡nsS kn\nam jq«nw-Kp-Imcpw AXn-c-¸nÅn t]mepÅ SqdnÌp tI{µ-¯n F¯p-¶-hcpw hmS-Ibv¡v sIm­p-t]m-Ip-¶-XmWv CXn\v ImcWw. IpXnc Øe-¯pt­m F¶v Xnc-¡nbn«p t]mIp¶Xmbn-cn¡pw \Ã-Xv. ASp-¯-Xmbn \s½ AÛp-X-s¸-Sp-¯p¶ hn[w Iq«nÂ\n¶p ]pd¯p IS-¡p-hm³ kZm At§m-«p-an-t§m«pw [rXn ]nSn¨v ]cm-{Iaw Im«p¶ bph tIm-af-\mb Ipc-§mWv IYm-]m-{Xw.

ac-§-fp-tS-bpw thenIfptSbpw apI-fn-en-cp¶v \½psS càw IpSn-¡p¶p F¶v  NneÀ {]N-cn-¸n-¨n-cp¶ No¯-t¸-cpÅ Hm´nsâ hÀ¤-¯nÂs¸« ]¨-\n-d-apÅ c­ണ്ട് atejy³ Hm´mWv ASp-¯-Xv. \m«nse Nne Hm´p-I-sf-t¸mse \ndw amdm-¯-h-bmWv Ch F¶ {]tXy-I-X-bmWv CXn-\p-Å-Xv. ]ns¶ c­ണ്ട­v tIm¡m-\p-IÄ (Im«p]q-¨),  eu t_Uvkv, \½sf ImWp-¶-tXmsS kt´m-j-a-S-¡m-\m-hmsX ]n³h-is¯ hmep-IÄ hnSÀ¯n abn BSp-¶-Xp-t]mse \r¯w hbv¡p¶ shÅ-{]m-hp-IÄ, c­ണ്ടv­v A¦ tImgn-IÄ, hm¯-IÄ, Kn\n-t¡m-gn-I-Ä Ch-sbms¡ \ap¡v IuXpIw ]I-cp-¶-h-bm-sW¶v ]d-bmsX h¿.

         XoÀ¶nà c­v sh¨qÀ ]ip-¡Ä Ccp-\q-tdmfw \mS³ tImgn-IÄ  Ch-sbsbms¡ ണ്ട് \ap¡v Bkz-Zn-¡mw. IqSmsX ]t¯-¡-tdmfw hnkvXr-Xn-bpÅ ]¨ ]nSn¨  ]Ån-¸-d-¼nse \qdp-I-W-¡n\v G¯-hm-g, PmXn, d_À Irjn-t¯m-«-§fpw, AXym-[p-\n-I-amb coXn-bn ]Wn-I-gn-¸n-¨n-«pÅ ]Ån-bpw ]mco-jvtlmfpw ImWm-Xn-cp-¶m AXv \ap-s¡mcp Xocm\jvSw Xs¶-bm-bn-cn-¡pw. Fd-Wm-Ipfw AXn-cq-]-X, hÃw s^mtdm-\-bpsS Iogn-ep-Å-XmWv Cu ]Ån. s]cp-¼m-hqÀ \n¶pw tImS-\m-Sn\v [mcmfw ss{]häv _Êp-IÄ kÀÆokv \S-¯p-¶pണ്ട്. ChnsS BtLm-j-§Ä¡v F¯p¶ Nne sshZo-IÀ X§fpsS ]Ån-I-fnepw C¯-c-¯n an\n ImgvN-_w-¥m-hp-IÄ Bcw`n-¡p-hm³ \o¡w \S-¯p-¶-Xmbn tIÄ¡p-¶p.

**************

''കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹക്ക്'' മുന്നിലാകട്ടെ മാനവീകതയ്ക്കായുള്ള സമരപന്തൽ

''കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹക്ക്'' മുന്നിലാകട്ടെ മാനവീകതയ്ക്കായുള്ള  സമരപന്തൽ !

''സരസ്വതീക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു മുന്നിലെ സമരപന്തൽ പൊളിച്ചു മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്കും, അതിനു പ്രേരണ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ പുനർസ്ഥാപിക്കട്ടെ'' എന്ന കേരള ഹൈ  കോടതിയുടെ ഉപദേശം, 'അറ്റ്ലീസ്റ്റ്' കേരളത്തിലെ  അച്ചായസമൂഹമെന്ന [ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കാതെ] പള്ളിയില്‍ പോകുന്ന ഇരുകാലിയാടുകളെന്കിലും [ഇനിയെങ്കിലും] മനസിലേറ്റു വാങ്ങേണ്ടതാണ് ! ''ഇറ്റ്‌ ഈസ്‌ ഹൈ ടൈം ഫോര്‍ ഇറ്റ്‌''...

''കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹകളെന്നു'' ക്രിസ്തു മനം നൊന്തു ശപിച്ച, ''പള്ളികൾ',' പള്ളിമേടകൾ,& ''കുരിശടികൾ'' പണിയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനീ, പള്ളി നിനക്ക് എന്നും പാരയാണ് സത്യം!  

ദൈവത്തെയറിയാത്ത / ക്രിസ്തീയത എന്തെന്നുകൂടി അറിയാത്ത അർത്ഥാർത്ഥകാമികള്‍, [പൗരോഹിത്യം, പാസ്റ്റർമോന്മാർ] ക്രിസ്തു ഉപമിച്ച, ''കുരുടന്മാരാൽ''  ആത്മീകാന്തതയിലേക്കു നയിക്കപ്പെടുന്ന  ''കുരുടന്മാരാണ്'' നമ്മൾ ! ക്രിസ്തു ഇവിടെ പരാജിതനായി വീണ്ടും; കാലത്തിന്റെ കാൽവരിയിൽ കുരിശിതനായവൻ !

കളർ ളോഹയണിഞ്ഞ  വ്യഭിചാരിയോസന്മാരും ആഭിചാരിയോസന്മാരും നിത്യവും നമ്മുടെ മനസിന്റെ അൾത്താരയിൽ കയറിക്കൂടി ''കൂദാശയെന്ന കുതന്ത്ര മന്ത്രകൂട്ടിനാൽ'' മാനവമനസുകളെ മയക്കിയെടുക്കുന്നു ! കാലം കണ്ട  കപടമാന്ത്രീകരാണ്‌ പുരോഹിതർ / പാസ്റ്ററന്മാർ !

അഭയാകേസ് പോലെ, സഭയുടെ കോടതിയാൽ മാത്രം നീതീകരിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധരാണ് എന്നും സഭയിൽ പുന്ന്യാളരായി എവിടെയും വാഴുന്നത്!  നാടിന്റെ കോടതയിൽ ഒരു പുരോഹിതനും ഇന്നയോളം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല !  കാലത്തിന്റെ ഈ ക്രിമിനലുകളാണ് നാളെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാശു വാരുന്ന ''കവലപുന്ന്യാളൻമാരായി'' രൂപക്കൂട്ടിലാകുന്നതു, എന്നതും മറക്കരുതേ തിരുമണ്ടനച്ചായന്മാരെ ! 
പത്തും നൂറും കൊല്ലം ജയിലിൽ കഴിയേണ്ട കൊടും കുറ്റവാളികാളാണിന്നും ''പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷക്തരായി'', മെത്രാൻവേഷത്തിൽ [നമ്മെ നയിക്കാൻ] വീണ്ടും കാളകളെ കത്തനാരന്മാരാക്കുന്നതു, എന്നതാണിനിടെ ഏറ്റവും വലിയ വിരോധാഭാസം ! 

എന്റെ പൊന്നുവിശ്വാസി, ഇനിയെങ്കിലും നീ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കൂ ..കള്ളക്കത്തനാരെ, കള്ളപാസ്റ്ററെ അവിശ്വസിക്കൂ, സത്യമെന്തെന്നു രുചിച്ചറിയാൻ.., നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ,  ... നിനക്കുമൊരു നല്ല സമാരായാനാകാൻ, .. അങ്ങിനെ ക്രിസ്തുവിനു  നീയും പ്രിയമുള്ളവനാകാൻ,... നീയും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോകാതെയിരിക്കൂ...,,,!

പകരം, നീ ഇനിയെങ്കിലും ചാട്ടവാറുമായി പള്ളിമുറ്റത്ത് സമരപന്തൽ ഉയർത്തൂ.. കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹകൾ ഇരുളടയട്ടെ! ആഭാസന്മാരുടെ കൂദാശകൾ ബഹിഷ്‌കരിക്കൂ ...ക്രിസ്തു അറിയാത്ത കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ കയറി പെണ്മ നഗ്നമാക്കാതിരിക്കൂ ... അശുദ്ധന്മാരാൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ പാടില്ല ... അവരുടെ അധികാരമേശകളെ മറിച്ചിടുവീൻ ... കൂദാശയെന്ന പ്രാവിനെ വിൽക്കുന്നവരെ ചാട്ടവാർ           കൊണ്ട് പള്ളിയിൽനിന്നും ആട്ടിയോടിക്കുവീൻ.. കാശിനുവേണ്ടി പള്ളികളെ വ്യവസായവൽക്കരിച്ചവരെ കുരിശു വീശിയടിക്കുവീൻ ...[പുതിയ കുരിശു യുദ്ധത്തെ ക്രിസ്തു കണ്ടു ആനന്ദിക്കട്ടെ ]! അങ്ങിനെ  ലോകത്തിന്റെ  വെളിച്ചമായി ക്രിസ്തു എവിടെയുമെന്നും ദീപാവലിപ്പൂത്തിരിയാകട്ടെ... സ്നേഹത്തിന്റെ, ത്യാഗത്തിന്റെ ചിരാവിളക്കായി അവൻ പ്രശോഭിക്കട്ടെ   ആമ്മേൻ ..samuelkoodal 

Wednesday, October 18, 2017

Tuesday, October 17, 2017

Organic Spirituality

പ്രിയാത്മരേ,എന്റെ സ്നേഹിതൻ ശ്രീ.ടോം മാത്യു മുട്ടമ്പലം, കണ്ടെത്തിയ മനസിന്റെ ഒരു കുറുക്കുവഴി, അഭിമാനപുരസ്സരം അവതരിപ്പിക്കുന്നു! samuelkoodal

Organic Spirituality
These are days of organic agriculture. Around the world, people are becoming more and more aware of the validity and importance of organic food, which is found to be more wholesome and compatible to our physiology. Besides, they are pesticide free and also promote better health and immunity. Since they are easily digested, more nutrients can be absorbed from less quantity of food.
Organic agriculture means cultivating preferably our own land using the fertility available in the land itself or by using natural organic fertilizers like cow dung, cow urine etc. It also seeks to strengthen the bacterial culture in the soil. Moreover, it entails that no chemical pesticides are used. It also utilizes seeds of the same soil and climatic conditions, which means better adaptability and immunity. The organically grown product is found to be more resistant to pests and the vagaries of weather.
As far as the farmer is concerned, the fertile land is his wife. Naturally he has the full rights to exploit the land utilizing his own seeds. Pitiable is the condition of a farmer who has to depend on the seeds supplied by an outside agency on whatever pretext it may be. The more he depends on outside agencies, the weaker he becomes.
It is also seen that when chemical fertilizers and pesticides are used, the land is rendered barren in due course of time. On the other hand organic agriculture steadily improves the health and fertility of the soil.
Now let us come to organic spirituality. Each of us has a highly potent and fertile subconscious mind at our command which can be compared to our female counterpart. Our subconscious mind always seeks to redeem itself by being productive naturally. For this we only need to plant the potent seed of goodness or our legitimate dreams or desires in it. Yoga, Pranayama and NaturO Meditation are organic fertilizers and catalytic agents that help materialize our goals more efficiently. What we sow is what we reap.
What water is for soil is what prana is for the mind. In organic spirituality, yoga helps to clear blockages in the system that consumes prana. It also enhances the flow of prana equitably in the entire system. Pranayama pumps extra prana into the system and helps to get better yield. NaturO Meditation optimizes the use of prana and also leads to a creative and very valuable presence. Organic agriculture is all about using the water resources to good effect and regulating its use. Organic spirituality is all about feeding the mind with prana from all naturally available resources such as good climate and pure air with an abundance of prana, fresh organic vegetables taken raw or not over cooked, sprouted seeds and of course Pranayama.
Each human being is free and independent to organize by himself and within himself a silent organic spiritual revolution. Apart from the natural resources that are at his command and available as per need, his active presence plays a major role. This is true for organic agriculture as well as organic spirituality. Here it is needless to say that all external influences like blind beliefs, rites, rituals, prayers, dogmas and doctrines are all detrimental to his genuine interest. In matters of mind we are indeed self sufficient. Beware of anyone who wants to enslave you and rob you of all your rich heritage. Remember as son of God we have a legitimate right to the Kingdom of God. If we sow the seed of the Kingdom of God in our subconscious mind, Kingdom of God indeed, shall be what we reap and that too naturally and effortlessly.
Organic spirituality can be better understood with the help of a metaphor or analogy. Ten points that connect organic agriculture and organic spirituality are given below. It is clear that organic agriculture is most essential and suitable to maintain our health through good food. It simply means going back to the most natural way of agriculture.

Organic agriculture/ farming
Organic spirituality
1
Seed
Dream / goal
2
Soil
Sub conscious mind
3
Ploughing the soil
Yogasana practice
4
Water
Prana
5
Augmentation of water
Pranayama
6
Sun
God the assured presence
7
Fertility
Negativities in the mind
8
Sowing
Self impregnation
9
The presence of farmer
NaturO meditation
10
Yield
Self Realization

The ten points in this metaphor constitute a perfect cycle. We start with the seed. Good quality, potent seeds are vital to the interests of a farmer. So too a profound dream preferably of Self Realization in this life time is essential for any sincere and true spiritual aspirant. A fertile soil is essential for organic farming. Fortunately for a spiritual aspirant, an abundantly fertile subconscious mind is available at his command. As already seen, ploughing the soil means regular yogasana practice, water means prana and augmentation of water means Pranayama. These are physical practices that lead to a spiritual reality and possibility. Next is the sun which is correlated with the assured presence of God. No farmer prays to sun for sunlight. He knows that it is available equitably to everyone without any sectarian or partisan considerations. It is available to believers and non-believers equally. Similarly, one should know and fully realize that God is an assured universal presence. He will keep playing His role to perfection.
The fertility of the soil is correlated with the negativities in the subconscious mind. Just as the seed uses the fertility of the soil to grow and give a good yield, the profound dream and other subordinate dreams consume all the negativities of the mind. It is now clear that the negativities of the mind are an asset provided our attitude to them is right. Our subconscious mind is indeed a fertile field of all possibilities. Fighting negativities will only strengthen them and is a futile exercise. We have an opportunity to create a beautiful future by using them creatively.
Sowing is correlated with self impregnation which has already been explained in detail. After sowing the seeds, the farmer does not go away and idle. He is ever present and ever vigilant, though fully detached from the activities in the field. Similarly, NaturO meditation helps us to achieve a state of detached presence thereby freeing the subconscious mind to yield completely to our dream. Thus we simply have to reap the rich harvest that is Self Realization. In the process, we would have of course realized all our subordinate goals. Thus life on earth is indeed beautiful.[TOM  MATHEW , MUTTAMBALAM ]

Monday, October 16, 2017

സത്യജ്വാല – October 2017


പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണം, ന്യൂനതകളും ദോഷഫലങ്ങളും – മുഖക്കുറി (ജോർജ്ജ് മൂലേച്ചാലിൽ), മാർട്ടിൻ ലൂഥറിന്റെ നവീകരണവിപ്ലവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം – ജോർജ്ജ് നെടുവേലിൽ USA, മാർട്ടിൻ ലൂഥർ, ഒരു ജീവിതരേഖ – ജോസഫ് പടന്നമാക്കൽ USA, മാർട്ടിൻ ലൂഥറിന്റെ 95 വാദമുഖങ്ങൾ, ഒരവലോകനം – ചാക്കോ കളരിക്കൽ USA, ഭാരത കത്തോലിക്കാ സമൂഹത്തിൽ ലൂഥറിന്റെ പ്രസക്തി – ഫാ. ജോസ് ജെ കളീക്കൽ, സഭാനവീകരണവും രൂപാന്തരീകരണവും, അന്നും ഇന്നും – പ്രൊഫ. ജോൺ എം ഇട്ടി, യേശുവും സഭകളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ – ഡോ ജെ സി കുമരപ്പ, സഭാധികാരികൾക്ക് ഒരു തുറന്ന കത്ത് (തുടർച്ച) – എസ് ജെ അനന്ത്, ഡോസ്റ്റോവ്സ്കി പറഞ്ഞ കഥ, പഴയനിയമത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ക്രൂരതകൾ – സ്വാമി ദേവപ്രസാദ് (കാനഡ), മരണാനന്തരം, കഥയും കാര്യവും – വി എം ഫ്രാൻസിസ് വിലങ്ങുപാറ, മറിയക്കുട്ടിക്കൊലക്കേസ്, പ്രതി ഫാ. ബെനഡിക്റ്റ് തന്നെ – കെ ജോർജ്ജ് ജോസഫ് കാട്ടേക്കര, അമേരിക്കയിലെ കത്തോലിക്കാ നവീകരണ പ്രവർത്തകരുടെ യോഗം – ചാക്കോ കളരിക്കൽ USA, തെക്കുംഭാഗരുടെ പുറത്താക്കൽ നടപടി – എബ്രാഹം നെടുങ്ങട്ട് USA, ക്നാനായാ ജനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെ – ജോയി ഒറവണക്കുളം, USA, നേതൃസംഗമം – KCRM പ്രൊഗ്രാം റിപ്പോർട്ട് (തൊടുപുഴ), സെപ്റ്റംബറിലെ ചർച്ച – രണ്ടു പ്രതികരണങ്ങൾ – പ്രൊഫ. സെബാസ്റ്റ്യൻ വട്ടമറ്റം, ഡോ. ജെ വലിയമംഗലം, സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ സീറോ മലബാർ പള്ളിയിലെ സമരം തുടരുന്നു – ലെയിറ്റീസ് ഫൊർ ജസ്റ്റീസ്, പുരോഹിതർക്കു നഷ്ടപ്പെട്ട ഇടയ കർമ്മം, KCRM പ്രൊഗ്രാം റിപ്പോർട്ട്….

Download now

സത്യജ്വാല സഭാനവീകരണ വിശേഷാല്പ്പ്തിപ്പ്


2017 ഒക്ടോബര്‍ ലക്കം താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വായിക്കുക:

https://drive.google.com/open?id=0BwLA7gJloXtET052cWoxa0FVMTl2d0dyWXRIdjVrLUdTaVg4