Translate

Monday, February 29, 2016

A Word of Appreciation to Roshan Francis

james  kottoor
          I happened to read the write up: ച്ചൻ കോവിലാറ്റിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു... by Sri Roshan Francis  in Almaysabdam blogspot and enjoyed
it. I felt  the same every time while reading  his  writings. This time I  felt guilty for not writing a  word of  appreciation till now. I felt like the ten lepers who were healed by Jesus  and only a Samaritan went back to thank him. I felt I am not even as good as that Samaritan.  So this note.

         What is special about  Roshan's writings? All is summed up  in the little Latin Phrase: "Ridendo corrigere!" (Correct by  making     people laugh or   by making harmless pun or fun upon people." I must admit that Roshan is an expert at it. As a result, I guess, he has a vast crowd appreciating his writings.  Please, Roshan, accept my sincere, honest congratulations and pardon me for my silence for too long.

         Of course I was not keeping silent purposefully. Usually I don't read much Malayalam. I have too much English items to read or write or edit  that I hardly get time for anything else, although I start my reading  and writing daily at 4 am and finish sometimes the following day. That is  said, not as an excuse but as a statement of  facts. At the same time it is also a fact only the very busy people  can afford to spare some time to do a few exemplary things.  Also I  don't write Malayalam on my computer, as I do fast with English.

         Even if we are  not able to do herculean good works that make people wonder, we all can say a good word of encouragement about good things said, written or done by others, which  alone make this  world worth living. A good word of encouragement is like a smile: "Smile a while and while your smile there lights up miles and miles of  SMILES." A good word has such multiplier effect. That is why it is said:  “Wear a smile on your face all the time”. It is contagious and infects others do the same. Also it is said: "A drop of honey attracts a swarm of flies or bees than a barrel of vinegar."  The easiest thing all can do is to go about “wearing a smile”,  the next thing is to say a good word  which takes a little more effort, but affordable to all.

          So let us support each other with a word of good will and encouragement during  this Lent and make both Almayasabdam (Malayalam blog) and Church Citizen's Voice"(English) entertaining, informative, educational and enjoyable. God bless all participants in the discussions,  also those  who want to do so but are prevented from doing it for various legitimate reasons. God Bless all  and He will, because the name our God is MERCY as Pope Francis says and He  is always on the run after the lost sheep, like the Prodigal Father.

dr. james kottoor
Editor in Chief; Church Citizens’ Voice
(CCV, www.almayasabdam.com)
Top Indian global Internet portal of news & views
Uniting people of good will around the globe
Address                              Visit also
31/2249 Thammanam PO,                http//twitter.com/jameskottoor
Ernakulam,– 682032.          http://www.facebook.com/james.kottoor
' Mobile: 9446219203              ' Land: 0484 – 2344679
God Bless You

************************************************

3 comments:

 1. താമസിച്ചാണെങ്കിലും, ശ്രീ ജെയിംസ്‌ കോട്ടൂർ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. റോഷൻ ഒരു സംഭവമാണ്. കേരളസഭയിലെ സഭാചരിത്രസംഭവങ്ങൾ അതാത് ആഴ്ചയിൽ സംഗ്രഹിച്ചെഴുതുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലി, അനായാസം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും വിധത്തിൽ, അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു - വളരെ സരസമായി. അദ്ദേഹത്തിൻറെ കുറിപ്പുകൾക്കായി അല്മേനികളെക്കാൾ താത്പര്യത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മെത്രാന്മാരാണ് എന്നത് രഹസ്യമല്ല. കാരണം അവരുടെ വീരോചിത കഥകളാണ് കൂടുതലും കുറിക്കപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ മൂലയിൽ കിടക്കുന്ന കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നിടത്തോളം മെത്രാൻഫലിതങ്ങൾ വേറൊരിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതെല്ലാം കോർത്തെടുത്ത് ഒരു മാലയാക്കുന്ന വിരുതാണ് നമ്മുടെ റോഷൻ കാണിക്കുന്നത്. ഈ മാലയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സെലൻസികളും ബെയാറ്റിട്യൂഡുകളും ഞെളിഞ്ഞുനടക്കുന്നത് കാണുക തന്നെ വേണം. അടുത്തയാഴ്ചത്തെ പുതിയ മാലക്കായി അവർ അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുന്നു. റോമായിൽ പോപ്‌ പോലും വിസ്മയിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഈ കൊച്ചു പ്രദേശത്ത്‌ കത്തോലിക്കാ സഭ ഇത്ര മുറ്റി വളരുന്നല്ലോ എന്ന്. നമ്മുടെ ഈ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മഞ്ചത്തിൽ ഒരുനാൾ ആദരാഞ്ജലികളായി സമർപ്പിക്കാൻ റോഷന്റെ മുത്തുമാലകൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാം.
  റോഷന് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും!

  ReplyDelete
 2. To the elusive Roshan,

  I would like to join Dr. Kottoor, in the appreciation of the witty, yet profound, writing of Roshan Francis, the Scarlet Pimpernel. I am an avid reader of his scathing writings, arrows that may penetrate the thick skins of who whatever may be. Keep it up Roshan, looking forward more from your pen.

  Varghese Pamplanil
  Mob: 9447153533

  ReplyDelete
 3. മർമ്മത്തിൽ കൊള്ളുന്ന നർമ്മം എന്ന് കേട്ടിട്ടേയുള്ളൂ
  അത് അനുഭവമാക്കിയത് റോഷന്റെ ലേഖനങ്ങളാണ്
  മുത്താണ് റോഷൻ ...........സ്വത്താണ് റോഷൻ

  ReplyDelete