Translate

Monday, August 31, 2015

ഖർ വാപസി (homecoming of the homeless) എന്നാൽ എന്താണ്?

അവർണർ യഥാർഥത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളാണോ? ഹിന്ദുമതവും സനാതന ഹിന്ദുത്വവും പാശ്ചാത്യരുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ജാതികളെയാണ്, മതങ്ങളെയല്ല. തങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യ കൂട്ടാൻവേണ്ടി സവർണവർഗ്ഗം കീഴാളരെ എങ്ങനെ ഹിന്ദുക്കളാക്കുന്നു ... തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നു... 'ഹിന്ദുമത'ത്തിൽ നിന്ന് ആരും പുറത്തുപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് അങ്ങോട്ട്‌ തിരിച്ചുവരുന്നത്? മതമാറ്റം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചുപോകുന്നത് ആര്? എങ്ങനെ? എങ്ങൊട്ട്? ...തുടങ്ങിയവ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

ശ്രീ Sunny M. Kapikkadൻറെ ശ്രദ്ധിച്ചുകേൾക്കേണ്ട ഒരു പ്രഭാഷണം. (യച്ചുതന്നത് : Joy Paul Puthussery)

 

3 comments:

 1. It is an excellent speech with lot of useful information. I feel ashamed that I never heard of this great guy from Kapicad being only few Kilometers away from my native place Manjoor. If he was not recognized in his native place, the reason could be only his misfortune to have been born in a Harijan Community. Forgoing the benefits of the Reservation System, many of them are still remaining in the Christian faith. But unfortunately we the so called upper class Syrian Christians cannot appreciate that and treat them with dignity and respect.

  ReplyDelete
 2. അറിവിന്‍റെ പുതിയമുഖം! അറിയേണ്ടവര്‍ മാത്രം വായിക്കൂ ...
  "തൊട്ടുകൂടാത്തവര്‍ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ ദ്രിഷ്ടിയില്‍ പെട്ടാലും കഷ്ടമുള്ളോർ" എന്നിങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെക്കാളും വിഷപ്പാമ്പുകളെക്കാളും ഹീനമായി സവര്‍ണ്ണര്‍ ഇന്നലെയോളം കണ്ടിരുന്ന ഒരുജനതയെ ഇന്ന് "ഒത്തുപിടിച്ചാല്‍ മലയും നീങ്ങും" എന്ന കാഴ്ചപ്പാടില്‍ പുതിയമുഖം / പുതിയനിയമം പോലെ ഒത്തുകൂട്ടിക്കുന്നതിന്റെ 'ചിന്ത' ഇതാ ഒരനുഭാവസാക്ഷ്യം പോലെ ഒരു മനസ് വിളമ്പുന്നു ..ആഹരിച്ചാലും ..ലോകമനാസാക്ഷീ ,രുചിചെങ്കിലും നോക്കൂ..
  "മുലക്കരം കൊടുക്കുവാന്‍ പിശുക്കനെന്‍ മുത്തച്ഛന്റെ
  മടി കാരണം ആ മനം മതം വെറുത്തു ;
  പിടിച്ചിട്ടഴിക്കും ജമ്പര്‍ ,അതു ഭയന്നെന്‍ മുത്തച്ചി
  മതം മാറി പാതിരിതന്‍ വഴിക്കുവന്നു !"
  ('അപ്രിയയാഗങ്ങ'ളിലെ) എന്റെയീ രോദനം,
  "സവർണ്ണരെ ഭയന്നന്നു സനാതന മതം വിട്ടു
  സ്രേയസെന്തെന്നറിയാത്ത 'സഭ'യിലെത്താന്‍,
  ഭാരതത്തിൻ ഉപനിഷത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചെന്‍ വല്യപ്പച്ചൻ , തലമുറയ്ക്ക് ആത്മജ്ഞാനദാഹമില്ലാതായ് ...."
  എന്നു വരെ എന്നുമെന്നെ അലട്ടിയിരുന്നവയായിരുന്നു ! ഇതാ പുതിയമുഖം അറിവിന്റെ പുതിയമുഖം!!

  ReplyDelete
 3. A few questions to Sunny M Kapikad
  Who named your name as sunny ? you called yourself as sunny when you were born or your parents named it ? Blacks wont call themselves as Blacks, so Sanathana Dharma is now known as Hinduism is not a big deal. Brahmins to Pulayans worshiped mostly the same gods so how can they be from different religion ? Divide and rule was the policy by foreigners now you people want to again break India by recreating a division between avarnas and savarnas to play your own dirty political needs. Hindu Christians and Hindu Muslims ? can you show one christian or Muslim who can accept this ? If NSS and SNDP are corporates then what is this Muslim league and Kerala Congress in a secular India ? are they religion or religion based politics or corp orates ? There are a lot of westerners now associated or turned into Hinduism, are they joining into any hindu castes ? can you show one example ? If Hindus were united early then there should not have been a Pakistan or Bangladesh. Now eastern India is a threat to Indian unity due to Christian conversion what do you have to say on this. If the reservation system reinstates caste system then remove it, will you support that ? or any avarnas support that ? The most violent religions are the brotherhood religions, show me an example of Hindus triggering bombs ? So unity of Hindus is a must to protect India that doesn't mean Hindus are against Christians or Muslims as long as they do not further break India.

  ReplyDelete