Translate

Friday, June 16, 2017

യേശു ഭാരതത്തിൽ !

യേശു ഭാരതത്തിൽ !

യേശു ഭാരതത്തിൽ വന്നിരുന്നു ! യേശുവിന്റെ വചനങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ''ഭാരതീയദര്ശനം'' തന്നെ ഇത് സത്യമെന്നു കാലത്തോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു ; എന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് ലിങ്കുകളിൽ നിന്നും ഏതു മനസിലും തെളിയുന്നതാണ് ! 'യൂട്യൂബ്' നിറയെ ഇനിയുമൊരായിരം തെളിവുകൾ നമുക്കായി നിയതി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു! അറിയുവിന്! നേരറിഞ്ഞു ആനന്ദിപ്പീന് ! 'നേരത്തെ നേരറിഞ്ഞാൽ കാലത്തെ കുളിരണിയാം "!

റോമിലെ ഏതോ ഒരു കോൺസ്റ്റാന്റിന് ചക്രവർത്തി AD നാനൂറിൽ തച്ചിനു ആളെവച്ചു എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ 'ബൈബിൾ', നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസ് പോപ്പ് [ഉല്പത്തിപോലും] തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ, പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരിൽ , ചിന്തിക്കുന്ന ഏതു ചെമ്മരിയാടിനും കോലാട്ടുകൊറ്റനും പെണ്ണാടിനും തള്ളയാടിനും കുഞ്ഞാടിനും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.! 
നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാർക്കു കൈമോശംവന്ന 'ഭാരതദർശനത്തെ' നാം വീണ്ടും ആദരിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് ''അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാനാവൂ'' ..ക്രിസ്തീയരാകാനും ആവൂ! ''ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുമാവൂ ''...

എന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആദ്യം 'യൂട്യൂബിൽ' കയറിക്കൂടിയതും 'യൂട്യൂബ്' കണ്ടതും ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കെ , എന്റെ പിതാക്കന്മാർ പാതിരിയുടെ കുശലമായ 'ഫൂലിഷ്നെസ്' കേട്ട് ''ആമ്മേൻ''എന്ന് പതിവായി പള്ളിയിൽ കരഞ്ഞെങ്കിൽ,  ഇനിയും വരുന്ന തലമുറകൾ അത് ആവർത്തിക്കുകയില്ല നിശ്ചയം !

കത്തനാര് കാണിച്ചുതന്ന ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും വളരെ വിഭിന്നനാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തു [നാസറായനായ യേശു] , എന്ന് വരും തലമുറ 'സൺ‌ഡേ സ്കൂളിൽ' പോകാതെതന്നെ പഠിച്ചുകൊള്ളും ! ''പള്ളയിൽ പോകരുതെന്ന്'' കാലത്തോട് കർക്കശമായി വിലക്കിയ ക്രിസ്തുവിനെ കത്തനാർക്കിനിയും ളോഹക്കീഴിൽ അധികകാലം ഒളിപ്പിക്കാനും ആവില്ലല്ലോ എന്നാണെന്റെ ആഹ്ലാദം !  
കയ്യാപ്പാവ്മെത്രാനും കാപ്പിയാരന്മാരുംകൂടി കുരിശിൽതറച്ചു, പിന്നീട് കോൺസ്റ്റാന്റിന് ഉയർപ്പിച്ച ക്രിസ്‌തുവും[, പന്ത്രണ്ടാം വയസിൽ ഭാരതത്തിൽ വന്നു ഭാരതീയനായി ഇവിടുത്തെ ദര്ശനം പതിനെട്ടുകൊല്ലക്കാലം പഠിച്ചു, വീണ്ടും യഹൂദിയായിൽ മൂന്നരക്കൊല്ലത്തേക്കുപോയി തല്ലുവാങ്ങിച്ചുകുരിശിലതയ്ക്കപ്പെട്ടു , വീണ്ടും ഭാരതത്തിൽ [കാശ്മീരിൽ] വന്ന, ഇന്ന് ലോകം കണ്ടെത്തിയ ഈ ക്രിസ്തുവിനെയാണെനിക്കേറെ ഇഷ്ടം! 
അപ്പച്ചാ ,വല്യപ്പച്ചന്മാരെ സോറി, ഏഴുമുതൽ എഴുപതുവരെ ഞാൻകേട്ട പള്ളിസത്യങ്ങൾ കള്ളമെന്നു കാലമോതുന്നു! ..സത്യമറിയാതെ കത്തനാരുടെ വെറും ആടുകളായി  കാലംചെയ്തവരെ...., സോറി..samuelkoodal   
 ലിങ്കുകൾ 
1 ആചാര്യ ശ്രീ യോഗീഷ്   https://youtu.be/h5HDjgyk5r4 യേശു ഭാരതത്തിൽ 

൨ https://youtu.be/D9w-xJfSOyc ക്രിസ്തു ഭാരതത്തിൽ govt of india documentary 

3 https://youtu.be/Ub9d_XWn2wQ the  lost  years  of  jesus  in  india  

4 https://youtu.be/yiy5uY3Iw2s  jesus  in  india  BBC  documentary  

No comments:

Post a Comment