Translate

Wednesday, February 26, 2014

Pope's Letter on pastoral challenges to the family

അവിവാഹിതരായ  ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞിന് പോപ്പ്  മാമ്മോദീസാ നല്കുന്നു.
 
അക്രൈസ്തവരുമായി വിവാഹം പാടില്ലാ( ആലഞ്ചേരി)
   
For the benefit of Almaya readers I am getting  Pope Francis' latest letter to all Catholic families, about which for reasons unknown, our Indian bishops have said nothing to  any of us, in spite of our efforts through letters to Ernakulam bishops, to do something about it.
       Please read and react to wake up the CBCI in India. It was Mary Magdaline, the first lay  visitor to the tomb of Jesus who got the Hierarchy headed by Peter then,  moving.. All of us I think are called to step into her shoes to do a similar service to Church Hierarchy in India.
        james kottoor

Pope Francis issues letter to families ahead of extraordinary synod

By on Tuesday, 25 February 2014 - THE NATIONAL CATHOLIC REGISTER
Pope Francis has issued a letter to families today in which he calls on Catholics to pray for October’s Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops. The synod is being convened to discuss the theme of “pastoral challenges to the family in the context of evangelisation”.
In the letter the Pontiff wrote that the extraordinary synod is an “important meeting (that) will involve all the People of God – bishops, priests, consecrated men and women, and lay faithful of the particular Churches of the entire world – all of whom are actively participating in preparations for the meeting through practical suggestions and the crucial support of prayer.”
He continued: “Such support on your part, dear families, is especially significant and more necessary than ever. This Synodal Assembly is dedicated in a special way to you, to your vocation and mission in the Church and in society; to the challenges of marriage, of family life, of the education of children; and the role of the family in the life of the Church. I ask you, therefore, to pray intensely to the Holy Spirit, so that the Spirit may illumine the Synodal Fathers and guide them in their important task.”
In the letter, Pope Francis said that the extraordinary synod will be followed a year later by the Ordinary Assembly, which will also have the family as its theme. The World Meeting of Families is due to take place in Philadelphia in September 2015, he added.
The Pope wrote that through these events “the Church will undertake a true journey of discernment and adopt the necessary pastoral means to help families face their present challenges with the light and strength that comes from the Gospel”.

A full English translation of the Pope’s letter:

Dear families,
With this letter, I wish, as it were, to come into your homes to speak about an event which will take place at the Vatican this coming October. It is the Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops, which is being convened to discuss the theme of “pastoral challenges to the family in the context of evangelisation”. Indeed, in our day the Church is called to proclaim the Gospel by confronting the new and urgent pastoral needs facing the family.
This important meeting will involve all the People of God – bishops, priests, consecrated men and women, and lay faithful of the particular Churches of the entire world – all of whom are actively participating in preparations for the meeting through practical suggestions and the crucial support of prayer. Such support on your part, dear families, is especially significant and more necessary than ever. This Synodal Assembly is dedicated in a special way to you, to your vocation and mission in the Church and in society; to the challenges of marriage, of family life, of the education of children; and the role of the family in the life of the Church. I ask you, therefore, to pray intensely to the Holy Spirit, so that the Spirit may illumine the Synodal Fathers and guide them in their important task. As you know, this Extraordinary Synodal Assembly will be followed a year later by the Ordinary Assembly, which will also have the family as its theme. In that context, there will also be the World Meeting of Families due to take place in Philadelphia in September 2015. May we all, then, pray together so that through these events the Church will undertake a true journey of discernment and adopt the necessary pastoral means to help families face their present challenges with the light and strength that comes from the Gospel.
I am writing this letter to you on the Feast of the Presentation of the Lord in the Temple. The evangelist Luke tells us that the Blessed Mother and Saint Joseph, in keeping with the Law of Moses, took the Baby Jesus to the temple to offer him to the Lord, and that an elderly man and woman, Simeon and Anna, moved by the Holy Spirit, went to meet them and acknowledged Jesus as the Messiah (cf. Lk 2:22-38). Simeon took him in his arms and thanked God that he had finally “seen” salvation. Anna, despite her advanced age, found new vigour and began to speak to everyone about the Baby. It is a beautiful image: two young parents and two elderly people, brought together by Jesus. He is the one who brings together and unites generations! He is the inexhaustible font of that love which overcomes every occasion of self-absorption, solitude, and sadness. In your journey as a family, you share so many beautiful moments: meals, rest, housework, leisure, prayer, trips and pilgrimages, and times of mutual support… Nevertheless, if there is no love then there is no joy, and authentic love comes to us from Jesus. He offers us his word, which illuminates our path; he gives us the Bread of life which sustains us on our journey.
Dear families, your prayer for the Synod of Bishops will be a precious treasure which enriches the Church. I thank you, and I ask you to pray also for me, so that I may serve the People of God in truth and in love. May the protection of the Blessed Mother and Saint Joseph always accompany all of you and help you to walk united in love and in caring for one another. I willingly invoke on every family the blessing of the Lord.

 
 

1 comment:

  1. വ്യാജപിതാക്കന്മാരായ നമ്മുടെ ചെമ്പട്ടധാരികൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെതിരായി ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തീയജീവിതത്തെയും കുടുംബബന്ധങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അവയെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം, എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഗൌരവമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ആണ് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രാരംഭ പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആഹ്വാനത്തെ കേട്ടപാടെയില്ല നമ്മുടെ രൂപതകളിൽ. ഇക്കാര്യം അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ പുറത്തുനിന്നുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഫലവത്താകുന്നില്ല. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ശ്രീ ജെയിംസ്‌ കോട്ടൂരും മറ്റു പലരും നേരിട്ടും മാദ്ധ്യമങ്ങൾ വഴിയും പല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. 'എന്തു പഠനം, ഇവിടെ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ മേലാളന്മാരുടെ ഭാവം. ഈ ഭാവം തുടർന്നാൽ അവരുടെ ജോലി തെറിക്കുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്ന്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്താണാവോ അവരുടെ ജോലി!

    ReplyDelete