Translate

Tuesday, May 13, 2014

വൈദികരുടെ പ്രസംഗം, വിശ്വാസികളെ അകറ്റുന്നു


വൈദികരുടെ പ്രസംഗം കുമ്പസ്സാരക്കൂട്ടില്‍ നിന്ന് വിശ്വാസികളെ അകറ്റുന്നു.

Published: May 12, 2014 


h¯n¡m³ knän:  
Ip¼kmc¯nല്‍നിന്നു P\§Ä AIന്നുt]mIm³ sshZnIcpsS ZoÀLamb, aSp¸n¡pന്ന {]kwK§fpw tamiamb s]cpamä§fpw ImcWamIpന്നXv thZ\mP\Iam-Wv {^m³-kn-kv amÀ-]m¸. h¯n¡mനില്‍ 13 ]pXnb sshZnIsc hmgn¡pന്ന N-S-§n-em-bn-cp-ന്നു ]m-¸-bpsS Cu- kz-bw-hn-aÀ-i\w. aX{]amW§fpsS bPamനന്മാരും ]ptcmln-X-രും k`mP\§tfmSv £am]qÀhw CSs]Sm³ Ignbpന്നhcmbncn¡-Ww A-h-scന്നും sk³dv ]otägvkv _knen¡യില്‍ \Sന്ന NS§nല്‍ amÀ]m¸ Iq«nt¨À¯p. P\§tfmSv IcpWbpണ്ടാhpIbpw k`bpsS hmതില്‍ AhÀ¡pt\sc AS¨ncn¡pന്നു Fന്ന t_m[yw amdpIbpw thWw.

{]amW§fpsS BNmcy³ ssZhw am{XamsWന്ന് At±lw sshZnIsc HmÀan¸n¨p. ]pXpXmbn hmgn¨ sshZnIÀ Cäen, {_സീല്‍, Nnen, FIztUmÀ, ]mInkvXm³, kuXv sImdnb, sh\ntkze, hnbäv\mw Fന്നീ cmPy§ളില്‍\nന്നാWv. P\]£¯pനിന്ന് kwkmcn¡pന്ന amÀ]m¸, AhnhmlnXcmb It¯men¡ amXm]nXm¡fpsS a¡fpsS amtamZok \S¯m³ CubnsS sshZnIsc Blzm\w sN-bv-Xn-cpന്നു.
Source: malayaleevision.comNo comments:

Post a Comment