Translate

Wednesday, December 19, 2012

-:Marunadan Malayali:- - മനുഷ്യക്കടത്തിന് വൈദികന്‍ പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റിയത് സഭയുടെ അക്കൗണ്ടില്‍; സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കി മുഖം രക്ഷിക്കാന്‍ സഭ

.......sI.kn._n.kn bq¯v I½njsâ A¡uïnte¡mWv 40 t]cnð \nóv ]Ww F¯nbXv......hnk Bhiy¯n\mbn BZyL«¯nð hm§pó 1,55,000 cq]bnð 55,000 cq] sPbvksâ I½nj\pw Hcp e£w tSmw t__n¡pambncpóp. CXn\mbn ]mt¡Pv Xbmdm¡nbXp sPbvkWmbncpóp. HcmgvNs¯ kµÀi\¯n\p \mec e£hpw cïmgvNt¯¡v Aôc e£hpw aqómgvNt¯¡v Bdce£hpambncpóp Bhiys¸«ncpóXv.

]ptcmlnX\nepÅ hnizmk¯nð km[mcW¡mcmb sXmgnet\zjIÀ ]enibv¡pw aäpw ISwhm§nbmWv BZyKUp \ðInbXv. sam¯w 60 e£w cq]bntesd {]XnIÄ X«nsbSp¯Xmbpw At\zjW¯nð hyàambn«pïv. CtX¡pdn¨v sNssóbnse Atacn¡³ tIm¬kpteäpw B`y´ca{´mebhpw CâenP³kv hn`mKhpw ka{K At\zjWamWp \S¯nbXv. I_fn¸n¡s¸«hcnð ap¸tXmfwt]À Xncph\´]pcw kztZinIfmWv. CSp¡n Pnñbnð\nóp \nch[nt]À X«n¸n\ncbmbn«pïv. ^m. sPbvk¬ {][m\ambpw {]hÀ¯n¨Xv CSp¡n Pnñ tI{µoIcn¨mbncpóp. 

വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

-:Marunadan Malayali:- - മനുഷ്യക്കടത്തിന് വൈദികന്‍ പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റിയത് സഭയുടെ അക്കൗണ്ടില്‍; സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കി മുഖം രക്ഷിക്കാന്‍ സഭ:

'via Blog this'

1 comment:

  1. http://timesofindia.indiatimes.com/world/uk/Catholic-Ireland-to-legalize-abortion/articleshow/17670957.cms

    ReplyDelete